Funkcionalna cjelina Proizvodnja

U funkcionalnoj cjelini Proizvodnja se organizuju, koordiniraju i obavljaju poslovi proizvodnje  električne energije kao licencirane djelatanosti, u skladu sa Zakonom o energetici i Licencom za proizvodnju električne energije, a posebno:

 • konsolidacija operativnih planova i podataka za sve tri elektrane;

 • definisanje opštih smjernica;

 • interakcija sa ostalim organizacionim cjelinama Društva;       

 • identifikacija i razvoj novih tehnologija;

 • istraživanje i analiza hidro-energetskog, termo-energetskog i obnovljivog potencijala u funkciji;

 • izrada razvojnih programa, predinvesticionih studija, investicionih programa, nadzor nad istraživanjima i kod izrade investiciono-tehničke dokumentacije;

 • nadzor nad izradom studija, idejnih rješenja, idejnih i glavnih projekata, licitacione dokumentacije, investicionih programa, studija izvodljivosti i ostale tehničke i ekonomske dokumentacije;

 • priprema i izrada podloga za projektnu dokumentaciju na izgradnji i realizaciji projekata rekonstrukcije, modernizacije i dogradnji elektrana;

 • priprema i izrada projektnih zadataka za izradu projektne dokumentacije;

 • projektanski nadzor kod izvodjenja radova, obrada i arhiviranje tehničke dokumentacije;

 • koordinacija rada na projektima i rješavanju važnijih tehničkih , organizacionih i drugih pitanja;

 • nadzor kod izvodjenja gradjevinskih radova, izrade, isporuke, montaže, ispitivanja i puštanja u rad opreme i ostalih aktivnosti kod gradjenja objekata;

 • izrada informacija, izvještaja i analiza o realizaciji projekata, izgradnji objekata i ostalim aktivnostima,

 • blagovremeno izvršavanje ugovorenih obaveza realizacije projekata.

 • obavljanje i drugih poslova definisanih Licencom za proizvodnju električne energije i Zakonom o energetici.

 

Funkcionalna cjelina Proizvodnja organizovana je u:

 • Sektor  za kontrolu projekata, planiranje i izvještavanje;

 • Direkcija za razvoj i inženjering;

 • Elektrane: HE „Perućica“, HE „Piva“ i TE „Pljevlja“.

 

ELEKTRANE

U elektranama  se obavljaju sledeći poslovi :

 • organizacija i rukovodjenje procesom proizvodnje el.energije,

 • proizvodnja električne energije,

 • saradnja u izradi (izrada) biznis planova,

 • izrada planova održavanja i godišnjih remonta,

 • tekuće i preventivno održavanje,

 • izrada budžeta troškova, monitoring njihovog izvršavanja i izvještavanja,

 • poslovi magacinskog poslovanja,

 • poslovi zaštite i zdravlja na radu, zaštite i spašavanja i zaštite životne sredine. 

Izvršni rukovodilac
Luka Jovanović
dipl.maš.ing.
tel: +382 40 204 162
fax: +382 40 212 869