A A A

Hidroelektrana "Perućica"

HE „Perućica“ je najstarija velika hidroelektrana u Crnoj Gori, puštena u pogon 1960. godine. Nazvana je po vrelu Perućica, koje izvire u blizini hidroelektrane.

Nalazi se na teritoriji opštine Nikšić, u sjevernom dijelu Bjelopavlićke ravnice, dok su male hidroelektrane smještene na teritorijama opština Kolašin, Podgorica, Cetinje i Šavnik.

Njena instalisana snaga je 307 MW, a moguća godišnja proizvodnja oko 1.300 GWh. Korisna akumulacija je 353 h/m³. Za proizvodnju električne energije HE "Perućica" koristi vode sliva rijeke Gornja Zeta, odnosno vode koje dotiču u Nikšićko polje i to pri povoljnom padu na kratkom rastojanju između Nikšićkog polja i Bjelopavlićke ravnice. Slivno područje HE „Perućica“ iznosi 850 km².

HE „Perućicu“ sačinjavaju sljedeći objekti:

  • akumulacije „Krupac“ i „Slano“ i  retenzija „Vrtac“,
  • Sistem kanala,
  • Taložnica,
  • Kompenzacioni bazen,
  • Dovodni tunel sa ulaznom građevinom,
  • Cjevovod sa 3 cijevi pod pritiskom,
  • Mašinska zgrada za 8 agregata,
  • Razvodna postrojenja od 110 kV i 220 kV,
  • Dovodni tunel dužine 3323,27 m,
  • Cjevovod br. 3 prečnika 2,65 + 2,5 m.

 

U Mašinskoj zgradi HE „Perućica“, ugrađeno je 7 dvojnih turbina tipa „Pelton“ sa generatorima horizontalnih osobina ukupne instalisane snage od 307 MW. Pet agregata imaju instalisanu snagu od po 40 MVA i dva od po 65 MVA. Planirano je da se ugradi i osmi agregat snage 65 MVA za koga su izgrađeni svi dovodni i odvodni organi, pomoćni i zajednički pogoni i određeno mjesto za ugradnju u mašinskoj zgradi.

U periodu od 12. marta 1960. – 31. decembra  2015. godine HE „Perućica“ je proizvela 48,067 GWh odnosno prosječno 860 GWh električne energije. Rekordne 2010. godine proizvedeno je 1.434.85 MWh.

HE "Perućica" je u 2015. godini ostvarila proizvodnju od 783,36 GWh.

EPCG je 1992. godine otpočela sa realizacijom procesa modernizacije i osposobljavanja Hidroelektrane „Perućica“, koji obuhvata radove na revitalizaciji i modernizaciji procesa proizvodnje, dovođenju opreme postrojenja i objekata na nivo koji će smanjiti rizik od havarija i obezbjediti sigurnost rada, kao i povećati pogonsku spremnost i garantovati sadašnju proizvodnju. Ovim programom, u prvoj fazi, obuhvaćena je i realizovana rekonstrukcija hidromašinske i elektro opreme na agregatima 1, 2, 3 i 4 i dva kućna agregata.