A A A

Hidroelektrana "Piva"

HE „Piva“, akumulaciono pribransko postrojenje sa jednom od najvećih betonskih lučnih brana u svijetu, u pogonu je od 1976. godine. 

Njena osnovna djelatnost je proizvodnja električne energije u vršnom režimu rada, jer ima mogućnost brzog startovanja i sinhronizacije na dalekovodnu mrežu 220 kV. Smještena je u planinskom masivu na sjeverozapadu Crne Gore. Zbog specifičnih topografskih karakteristika terena kompletno postrojenje urađeno je ispod površine zemlje.

Projektant brane je „Energoprojekt“ – Beograd, a podzemnih postrojenja „Elektroprojekt“ - Ljubljana. Modelska ispitivanja i geotehničke radove su izveli: Institut „Jaroslav Černi“ i „Geosonda“ - Beograd, dok je glavne građevinske radove izvela „Hidrotehnika“ - Beograd.

Osnovne tehničke karakteristike HE „Piva“ su:

 • Instalisana snaga - 360 MW,

 • Ukupna zapremina akumulacije - 824 x 10³x10³ m³,

 • Korisna zapremina akumulacije - 746 x 10³x10³ m³,

 • Projektovana godišnja proizvodnja el. energije - 860 GWh,

 • Energetska vrijednost akumulacije 275 GWh,

 • Tri spiralne turbine sa vertikalnom osovinom (250 o/min) tipa "Francis",

 • Tri trofazna generatora sa vertikalnom osovinom (250 o/min) od po 120 MVA,

 • Tri trofazna transformatora (15,75/220 kV) od po 120 MVA,

 • Betonska lučna brana konstruktivne visine 220 m, hidraulične visine 190 m, dužine luka na kruni 268, 6 m i dužine luka u nivou korita 40 m,

 • Kota normalnog uspora - 675,0 m nadmorske visine,

 • Kota minimalnog radnog nivoa - 595,0 m nadmorske visine,

 • Maksimalni neto pad - 181,95 m,

 • Minimalni neto pad - 99,90 m,

 • Instalisani protok - 3 x 80 m³/s.

 • Slivno područje Hidroelektrane "Piva" iznosi 1.760 km².

Hidroelektrana „Piva“ od svog puštanja u pogon 1976. godine radi u elektroenergetskom sistemu Republike Srbije po osnovu razmjene električne energije, saglasno Ugovoru o dugoročnoj poslovno-tehničkoj saradnji koji je obnovljen 1991. godine i zaključen na određeno vrijeme od 25 godina.

U periodu eksploatacije, od početka rada do kraja 2015. godine, Hidroelektrana „Piva“ je proizvela 30,03 TWh električne energije. Rekordnu proizvodnju od 1.286 GWh ostvarila je 2010. godine. U rekordne godine ubraja se i 1978. godine, kada je proizvedeno 1.016 GWh, zatim 1979. godina, kada je proizvedeno 1.044 GWh, kao i 2004. godina sa proizvodnjom od 997 GWh električne energije.

U 2015. ostvarena je proizvodnja od 631,04 GWh.

Što se tiče planova razvoja, vizija ove elektrane je produženje njenog životnog vijeka, veća pouzdanost u radu i povećanje ukupne snage agregata, a strategijska namjera je rekonstrukcija i modernizacija opreme i objekata.

U HE „Piva“ je 2004. godine započela I faza Projekta rekonstrukcije i modernizacije opreme koja je obuhvatila: zamjenu pobude na generatorima, ugradnju električnog kočenja, zamjenu visokonaponskih prekidača u razvodnom postrojenju 220 kV i zamjenu sabirničkih rastavljača u dalekovodnim poljima 220 kV. Sredstva za implementaciju ove faze su obezbijeđena iz kredita Evropske investicione banke i sopstvenih sredstava EPCG. Do sada je završen veći dio radova.

U HE „Piva“ je početkom marta 2008. godine započela II faza Projekta rekonstrukcije i modernizacije opreme i građevinskih objekata čiji je cilj rekonstrukcija i modernizacija opreme i objekata hidroelektrane, sa planiranim efektima povećanja pogonske spremnosti i sigurnosti rada Elektrane, kao i mogućnošću povećanja snage agregata.

Ova faza će se finansirati iz kredita dobijenog od KfW Banke.

EPCG će finansirati troškove carina, taksi i poreza u Crnoj Gori.

Specifikacija radova koji će se obaviti u okviru prvog dijela druge faze Projekta rekonstrukcije i modernizacije HE „Piva“ biće utvrđena od strane EPCG i KfW-a, nakon izvršenih ispitivanja opreme i građevinskih objekata Elektrane, odnosno nakon izrade Studije izvodljivosti sa Idejnim projektom od strane Konsultanta.