A A A

Informacija - Obračun ugovorene snage

Shodno odluci RAE od 30.12.2016,godine, obračun ugovorene snage  počinje da se primjenjuje od 1.aprila 2017.godine.

 

Pojam Ugovorena snaga:

Ugovorena snaga  je planirana vršna snaga od strane krajnjeg kupca, koja je manja ili jednaka priključnoj snazi iz saglsnosti za priključenje;

Pojam Izmjerena  snaga (ostvarena vršna snaga):

Izmjerena snaga, odnosno ostvarena vršna snaga je maksimalna zabeležena srednja vrednost aktivne snage, mjereno na 15-tominutnim intervalima tokom obračunskog mjeseca.

Definisanje ugovorene snage

Kupci kod kojih se snaga mjeri dužni su da sa CEDIS-om zaključe  Ugovor o priključenju na distributivni sistem električne energije i da kroz taj Ugovor definišu odnos između operatora distributivnog sistema i kupca na mjestu priključenja kao i ugovorene snage na mjesečnom nivou.  Ugovorena snaga se definiše jednom godišnje, za svaki mjesec pojedinačno !

Nakon potpisivanja Ugovora o priključenju kupac podnosi Zahtjev Snabdjevaču za zaključenje Ugovora o snabdijevanju električnom energijom koji definiše isporuku električne energije,  količinu sa ugovorenom snagom na mjesečnom nivou.

Snabdjevač je u obavezi da kupcu isporuči količinu električne energije utvrđenu Ugovorom o snabdijevanju  uz dozvoljena odstupanja od ± 30%, sa  ugovorenom snagom utvrđenom Ugovorom o priključenju.   

Obračun aktivne električne energije 

Obračun električne enrgije vršiće se kao i do sad, dok će Obračun odstupanja od ugovorenih veličina primjenjivati tek nakon objavljivanja Odluke o obračunu odstupanja od ugovorenih veličina na internet stranici Snabdjevača.

Obračun ugovorene vršne snage

Shodno članu 21 Metodologije za utvrđivanje regulatornog dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije i članu 34b dopune Metodologije za utvrđivanje regulatornog dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije, primjenjuju se na korisnike distributivnog sistema priključene na odnosni naponski nivo, i to:

  1. na ugovorenu snagu ako je izmjerena snaga  u okviru dozvoljenih odstupanja
  2. na ugovorenu snagu ako je izmjerena snaga veća od ugovorene snage,
  3. na ugovorenu snagu ako je izmjerena manja od ugovorene snage

Korekcija ostvarene vršne snage u periodu niže tarife

Vršna snaga izmjerena u periodu niže dnevne tarife, za potrebe obračuna koriguje se faktorom potrošnje godišnjeg dijagrama B ostvarenog u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva,

Ako je korigovana snaga niža od maksimalne snage izmjerene u periodu više dnevne tarife, za svrhe obračuna koristiće se snaga izmjerena u višoj dnevnoj tarifi.          

Dozvoljna odstupanja od ugovorene snage

 

Dozvoljena odstupanja su od -20% do  +10%, a u skladu sa Ugovorom o priključenju i Metodologijom o regulatorno dozvoljenom prihodu i cijenama za korišćenje distributivnog sistema električne energije.

Ukoliko korisnik distributivnog sistema preuzme snagu u okviru dozvoljenih odstupanja od -20% do 10%, tj. ako je izmjerena vršna snaga u rasponu između 80% i 110% od Ugovorene snage kupcu će se snaga obračunavati u ostvarenom iznosu.

Primjer 1: kupac je ugovorio snagu 100 (kW) a ostvarena vršna snaga = 91(kW) tj  91%  od ugovorene snage. Ostvarena vršna snaga je  manja  od ugovorene snage za 9% što znači da je u okviru dozvoljenih odstupanja (-20% do 10%), u tom slučaju kupcu će se obračunati snaga u ostvarenom iznosu  tj. 91 (kW)

Na računu će biti prikazano:

12 Angažovanje mrežnog kapaciteta

12.1 Ostvarena vršna snaga     91
12.2 Pozitivno odstupanje       
12.3 Negativno odstupanje

 

Primjer 2: kupac je ugovorio snagu 100 (kW) a ostvarena vršna snaga = 104 (kW) tj.  104%  od ugovorene snage.  Ostvarena vršna snaga je  veća  od ugovorene snage za 4% što znači da je u okviru dozvoljenih odstupanja (-20% do 10%), u tom slučaju kupcu će se obračunati snaga u ostvarenom iznosu  tj. 104 (kW)

Na računu će biti prikazano:

12 Angažovanje mrežnog kapaciteta

12..1 Ostvarena vršna snaga   104
12.2 Pozitivno odstupanje       
12.3 Negativno odstupanje

 

Odstupanje od ugovorene snage -  pozitivno / negativno

 

Ukoliko korisnik distributivnog sistema preuzme snagu u van okvira dozvoljenih odstupanja od -20% do 10%, snaga će se obračunati na sledeći način:

Pozitivno - odstupanje od ugovorene snage

Ukoliko  Kupac preuzme energiju sa snagom većom od ugovorene snage , uz dozvoljena odstupanja , tj. razliku između stvarno izmjerene maksimalne snage i ugovorene sa dozvoljenim odstupanjem, Snabdjevač će mu prekomjerno ostvarenu snagu obračunati u dvostrukom iznosu .

 

Primjer : kupac je ugovorio snagu  100 (kW) a maksimalna ostvarena vršna snaga =  135 (kW) ,tj. 35 (kW) veća od ugovorene,

Izračunavanje snage odstupanja:

Izmjerena   – ( ugovorena + 10% dozvoljeno odstupanje od ugovorene) =
135  – ( 100 ugovorena + 10% dozvoljeno odstupanje od ugovorene) =

135  – ( 100  + 10) = 135-110 =25 (kW) .

u tom slučaju kupcu će se obračunati snaga :

 (ugovorena + dozvoljeno odstupanje)   + (preuzeta snaga van okvira dozvoljenih odstupanja x 2)

obračun  =  (100+10)   + (25 x 2 ) = 110+50 = 160 (kW)

Kupcu  će umjesto ostvarene vršne snaga 135 kW, obračunati  ugovorena snaga sa dozvoljenim odstupanjem (110 kW) i dvostruka vrijednost snage odstupanja (50 kW) što ukupno, u ovom slučaju, iznosi  160 kW.

Na računu će biti prikazano:

12 Angažovanje mrežnog kapaciteta

12.1 Ostvarena vršna snaga   135
12.2 Pozitivno odstupanje        25
12.3 Negativno odstupanje

 

Negativno - odstupanje od ugovorene snage

Ukoliko  Kupac preuzme energiju sa snagom manjom od ugovorene snage, uz dozvoljena odstupanja , obračunaće se na nivou ugovorene snage sa dozvoljenim odstupanjima.

 

Primjer : kupac je ugovorio 100 (kW) a ostvarena vršna snaga  =  70 (kW) tj. 30%  manje  od ugovorene snage što znači da je van okvira dozvoljenih odstupanja (od -20% do 10%).  U tom slučaju, kupcu će se obračunati snaga  na nivou ugovorene snage sa dozvoljenim odstupanjima:

obračun  = Ugovorena  - 20% dozvoljeno odstupanje ispod ugovorene)

 = 80% Ugovorene snage  = 80 (kW)

Kupcu  će umjesto ostvarene vršne snage 70 (kW) , obračunati  80 (kW) tj. biće obračunato 10 (kW) više no što je ostvareno !

Na računu će biti prikazano:

12 Angažovanje mrežnog kapaciteta

12.1 Ostvarena vršna snaga     70
12.2 Pozitivno odstupanje       
12.3 Negativno odstupanje      10

 

Prigovori kupaca na račun – penalisanje odstupanja od ugovorenih snaga

 

Prijem i rješavanje prigovora raditi u skladu sa važećom Procedurom za prijem i rješavanje prigovora kupaca priključenih na distributivni sistem.